Συνεδρίαση της Δημοτικής Συνέλευσης του 22. Οκτώβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com