Η συνέλευση της εταιρείας Holding Company στο Ζάγκρεμπ διόρισε νέα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, δηλαδή: Nikola Mijatović, Marija Župana και Ivan Celić.

Τα πρώην μέλη του εποπτικού συμβουλίου Mirko Herak και Grga Jelinić έχουν κληθεί.