Συνεδρίαση της Δημοτικής Συνέλευσης του 20. Οκτώβριος 2016. έτους. Φωτογραφία: dalje.com